Azerbaijan Business News

Azerbaijan's Oil Export 2011

January 2012
Azerbaijan's oil export in the 11 months January 2011 to November 2011 reached 34.99 million tons contributing around 86.5% of the total Azeri exports.
Azerbaijan's oil export reached 31.86 million tons in 2010 compared to 27.9 million tons in 2009.Albania Business News | Australia Business News | Austria Business News | Azerbaijan Business News | Belgium Business News | Brazil Business News | Bulgaria Business News | Canada Business News | China Business News | Croatia Business News | Cyprus Business News | Czech republic Business News | Egypt republic Business News | Estonia Business News | Europe Business News | Finland Business News | France Business News | Georgia Business News | Germany Business News | Greece Business News | Hungary Business News | India Business News | Ireland Business News | Israel Business News | Italy Business News | Japan Business News | Latvia Business News | Lithuania Business News | Malta Business News | Mexico Business News | Montenegro Business News | Netherlands Business News | Panama Business News | Poland Business News | Portugal Business News | Qatar Business News | Romania Business News | Russia Business News | Serbia Business News | Singapore Business News | Slovakia Business News | Slovenia Business News | South africa Business News | South Korea Business News | Spain Business News | Sweden Business news | Turkey Business news | UAE Business News | UK Business News | Ukraine Business News | US Business News | Vietnam Business News